TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thứ sáu - 17/07/2020 15:50
Kế hoạch tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ./.
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH
PHÒNG GD&ĐT  THÀNH PHỐ ĐBP
TRƯỜNG MN THANH TRƯỜNG                      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số     / QĐ - MNTTr                          Thanh Trường, ngày …. tháng 7 năm 2020
  
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và huy động trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn phường Thanh Trường ra lớp, năm học 2020- 2021
 
 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
 
        Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non và giao chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cho Hiệu trư­ởng trư­ờng mầm non;
        Căn cứ công văn số 394/PGDĐT-TCCB, ngày 25/6/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo năm học 2020- 2021;
        Căn cứ công văn số 561/PGDĐT-GDMN ngày 25/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, về việc Hướng dẫn huy động trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2020- 2021;
          Xét đề nghị của các Bộ phận chuyên môn trường mầm non Thanh Trường.

QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập hội đồng tuyển sinh và huy động trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn phường Thanh Trường ra lớp, năm học 2020- 2021. Gồm các bà có tên trong danh sách kèm theo.
          Thời gian làm việc từ 16/7/2020 đến ngày 30/8/2020.
         Điều 2. Hội đồng tuyển sinh và huy động trẻ trong động tuổi mầm non trên địa bàn phường Thanh Trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và huy động trẻ mầm non trên địa bàn phường theo hướng dân tại công văn số 561/PGDĐT-GDMN ngày 25/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, về việc Hướng dẫn huy động trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2020- 2021.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
            Các bà trong BGH, kế toán trường và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
         Nơi nhận
         - Như điều 3.                                                    HIỆU TRƯỞNG                 
           - Lưu HSTĐKT            
 

DANH SÁCH
Hội đồng tuyển sinh và huy động trẻ trong độ tuổi MN trên địa bàn phường Thanh Trường ra lớp, năm học 2020- 2021
( Kèm theo Quyết định số: ...../QĐ-KT ngày ...tháng ....năm 2020)
 
          1. Chủ tịch
          Bà Đỗ Thị Mai- Hiệu trưởng
          2. Phó chủ tịch
          Bà Phạm Thị Hiền- phó hiệu trưởng
          Bà Đặng Thị Hải Yến- phó hiệu trưởng
          3. Thư ký
          Bà Đặng Thị Hậu- Tổ trưởng tổ mẫu giáo nhỡ+ mẫu giáo bé
          4. Các ủy viên
 
STT Họ và Tên Chức  vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Tâm Tổ trưởng tổ MGL+ nhà trẻ  
3 Lê Thị Kim Oanh
 
Phó tổ trưởng tổ MGL+ nhà trẻ  
4 Nguyễn Thị Năm Phó trưởng tổ mẫu giáo nhỡ+ mẫu giáo bé  
5 Vũ Thị Hồng Thắm
 
Tổ trưởng tổ văn phòng
 
 
6 Nguyễn Thị Phương Nhân viên  
 
 
 
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ
TRƯỜNG MN THANH TRƯỜNG
Số: ......./KH-MNTTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Thanh Trường, ngày ....tháng 7 năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH,  HUY ĐỘNG TRẺ EM ĐỘ TUỔI MẦM NON RA LỚP, NĂM HỌC 2020- 2021
 
         Thực hiện Công văn số 561/PGDĐT-GDMN ngày 25/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, về việc Hướng dẫn huy động trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2020- 2021;
          Căn cứ công văn số 394/PGDĐT-TCCB, ngày 25/6/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo năm học 2020- 2021;
          Căn cứ và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường mầm non Thanh Trường,
         Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường và chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã giao. Trường Mầm non Thanh Trường xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp, năm học 2020 – 2021 như sau:
         I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
         - Việc phân tuyến tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch (công khai thời điểm tuyển sinh, công khai chỉ tiêu, công khai tuyến...) để nhân dân được biết.
         - Tuyên truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những qui định của ngành cho các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành của địa phương trong việc điều tra, cập nhật huy động trẻ mầm non ra lớp.
         - Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường và chỉ tiêu tuyển sinh Phòng GDĐT đã giao, nhà trường phối hợp với UBND phường Thanh Trường, các tổ dân phố, bản trên địa bàn phường hiện tốt công tác huy động số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đủ chỗ học
 cho trẻ theo chỉ tiêu.
          II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC, CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG
         1. Đối tượng huy động
       - Độ tuổi nhà trẻ từ 03 tháng đến  36 tháng; trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn phường Thanh Trường , thnahf phố Điện Biên Phủ và thuộc tuyến tuyển sinh Trường mầm non Thanh Trường được Ban chỉ đạo tuyển sinh phường Thanh Trường quy định.
        - Chỉ tiêu phòng GDĐT giao đối trẻ nhà trẻ: 90 cháu/3 nhóm trẻ. Trẻ khối mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp.
         2. Nguyên tắc huy động
         - Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ
cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
        - Năm học 2020 - 2021 Trường mầm non Thanh Trường  gồm 9 tổ dân phố và 5 bản trên địa bàn phường Thanh Trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định (ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước). Riêng trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhà trường huy động tối đa trẻ em 5 tuổi ra lớp.
         - Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh được Ban chỉ đạo tuyển sinh phường Thanh Trường  quy định; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
            3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số toàn trường 404 cháu, trong đó có 314 cháu đang học tại trường năm học 2019 - 2020 và cần tuyển mới 90 cháu các độ tuổi:
            * Trẻ sinh năm 2015: 0 cháu;
            * Trẻ sinh năm 2016: 7 cháu;
            * Trẻ sinh năm 2017: 0 cháu;
             * Trẻ sinh năm 2018: 90 cháu 
            Số trẻ tuyển sinh phân theo nhóm lớp trong năm học 2020 - 2021 cụ thể:
            - Khối 5-6 tuổi: 94 cháu / 3 lớp (Trung bình 31,3 cháu/ lớp).
            - Khối 4-5 tuổi: 90 cháu / 3 lớp (Trung bình 30 cháu/ lớp).
           - Khối 3-4  tuổi: 90 cháu / 3 lớp (Trung bình 30 cháu/ lớp).
           - Khối nhà trẻ: 90 cháu/ 3 nhóm (Trung bình 30 cháu/ nhóm).
           - Lớp ghép 2 độ tuổi bản Mớ, Thanh Đông: 2 lớp 40 cháu/2 lớp  (Trung bình 20 cháu/ nhóm).
          III. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH
          Hồ sơ của trẻ vào học mầm non gồm:
         - Đơn xin nhập học.( mẫu do nhà trường quy định)
         - Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao công chứng theo qui định hiện hành);
         - Hộ khẩu (phô tô công chứng  và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).
         - Phiếu tiêm chủng (bản phô tô).
=> Lưu ý: Nhà trường không thu lệ phí thu nhận hồ sơ.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Thanh Trường , các tổ dân phố, bản tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian và tuyến tuyển sinh vào trường. Thời gian tuyên truyền từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/9/2020.
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trình Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố phê duyệt theo quy định.
          - Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại bản tin và cổng thông tin điện tử của trường.
          - Thành lập hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh gồm có (chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng; phó chủ tịch HĐ: Phó Hiệu trưởng; thư ký HĐ: thư ký Hội đồng nhà trường; ủy viên: các Tổ trưởng chuyên môn; trưởng ban thanh tra; Chủ tịch công đoàn cơ sở và các thành viên khác do Hiệu trưởng chọn cử). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:
         + Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh đúng theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và kế hoạch được phê duyệt.
         + Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp với nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.
          + Kết thúc thời gian tuyển sinh (thực hiện theo kế hoạch), Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.
          - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vào học và báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.
           V. THỜI GIAN TUYỂN SINH
          - Từ 15/7/2020 đến 16/7/2020: Xây dựng Kế hoạch và họp BCĐ tuyển sinh để thống nhất các nội dung.
         - Từ 17/7/2020 đến 20/7/2020: Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND phường, các tổ dân phố, bản và tại nhà trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.
         - Từ 20/7/2020 đến 30/8/2020: Hội đồng tuyển sinh nhà trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo đúng kế hoạch.
         - Từ ngày 01/9/2020 đến 15/9/2020: Hội đồng tuyển sinh nhà  trường được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu.
         -  Ngày 01/9/2020 Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).
         - Từ 03/8/2020 đến 05/9/2020: Gửi báo cáo nhanh cho Phòng GDĐT.
Trên đây là kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ./.
 
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trường mầm non Thanh Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây