LỊCH TRỰC CƠ QUAN VÀ VỆ SINH + TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Thứ bảy - 28/03/2020 03:26
Lịch trực cơ quan, vệ sinh sân trường + tưới hoa trường MN Thanh Trường
( Từ ngày 30/03 đến ngày 29/04/2020)
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
THÔNG BÁO

PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA TRUNG TÂM
NHỮNG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID -19
Tuần 1 + 2 /04/2020
 
 
TT Thứ, ngày, tháng Tên nhóm lớp Trực lãnh đạo
01 Thứ 2
Ngày 30/03/2020
                            
Lớp Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
02 Thứ 3
Ngày 31/03/2020
 
Lớp Bé A1 + Bé A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
03 Thứ 4
Ngày 01/04/2020
Tổ văn phòng +
đ/c Hương
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
04 Thứ 5
Ngày 02/04/2020
 
Nhà trẻ A1 + Nhà trẻ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
05 Thứ 6
Ngày 03/04/2020
 
Lớn A1 + Lớn A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
06 Thứ 2
Ngày 06/04/2020
 
Lớp NT A1 + NT A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
07 Thứ 3
Ngày 07/04/2020
 
Lớp Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
08 Thứ 4
Ngày 08/04/2020
Tổ văn phòng +
đ/c Hương
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
09 Thứ 5
Ngày 09/04/2020
 
Lớp Lớn A1 + Lớn A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
10 Thứ 6
Ngày 10/04/2020
 
Bé A1 + Bé A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
 
 
NGƯỜI LẬP
          
Đỗ Thị Mai
                                                                                   
 
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA TRUNG TÂM
NHỮNG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID -19
Tuần 3 + 4 /04/2020
TT Thứ, ngày, tháng Tên nhóm lớp Trực lãnh đạo
01 Thứ 2
Ngày 12/04/2020
                            
Lớp Lớn A1 + Lớn A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
02 Thứ 3
Ngày 13/04/2020
 
Lớp Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
03 Thứ 4
Ngày 14/04/2020
Tổ văn phòng +
đ/c Hương
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
04 Thứ 5
Ngày 15/04/2020
 
Nhà trẻ A1 + Nhà trẻ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
05 Thứ 6
Ngày 16/04/2020
 
Bé A1 + Bé A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
06 Thứ 2
Ngày 19/04/2020
 
Bé A1 + Bé A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
07 Thứ 3
Ngày 20/04/2020
 
Lớp Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
08 Thứ 4
Ngày 21/04/2020
Tổ văn phòng +
đ/c Hương
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
09 Thứ 5
Ngày 22/04/2020
 
Lớp NT A1 + NT A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
10 Thứ 6
Ngày 23/04/2020
 
Lớn A1 + Lớn A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
11 Thứ 2
Ngày 28/04/2020
 Bé A1 + Bé A2
Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
12 Thứ 6
Ngày 29/04/2020
Lớn A1 + Lớn A2
NTA1 + NTA2
 
Đ/c:  Đỗ Thị Mai
 
NGƯỜI LẬP
Đỗ Thị Mai
 
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA ĐIỂM TRƯỜNG BẢN MỚ
NHỮNG NGÀY PHÒNG DỊCH COVID-19. NĂM: 2020
Thời gian: Từ 30/3 – 1/5/2020
Tuần
 
Thứ
 
Lớp
 
Họ tên
 
Tuần 1
Ngày 30/3 – 3/4/2020
Tuần 2
Ngày 06/4 – 10/04/2020
Tuần 3
Ngày 13/04 – 17/04/2020
Tuần 4
Ngày 20/04 – 24/4/2020
Tuần 5
Ngày 27/04 – 1/5/2020
Trực BGH
 
Thứ 2
MGG Đ/C Thân Ngày 30/3/2020
 
Ngày 6/4/2020
 
Ngày 13/4/2020
 
Ngày 20/04/2020
 
Ngày 27/4/2020
 
Đ/c: Đặng Thị Hải Yến
 
Thứ 3
MGG Đ/C Lai Ngày 31/03/2020
 
Ngày 7/04/2020
 
Ngày 14/04/2020
 
Ngày 21/04/2020
 
Ngày 28/04/2020
 
Đ/c: Đặng Thị Hải Yến
 
Thứ 4
MGG Đ/C Thân Ngày 1/04/2020
 
Ngày 8/04/2020
 
Ngày 15/04/2020
 
Ngày 22/04/2020
 
Ngày 29/04/2020
 
Đ/c: Đặng Thị Hải Yến
 
Thứ 5
MGG Đ/C Lai Ngày 2/04/2020
 
Ngày 9/04/2020
 
Ngày 16/04/2020
 
Ngày 23/04/2020
 
Ngày 30/04/2020
 
Đ/c: Đặng Thị Hải Yến
 
Thứ 6
MGG Đ/C Thân Ngày 3/04/2020
 
Ngày 10/04/2020
 
Ngày 17/04/2020
 
Ngày 24/04/2020
 
Ngày 01/05/2020
 
Đ/c: Đặng Thị Hải Yến
NGƯỜI LẬP
 
Đỗ Thị Mai
 
 PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA ĐIỂM TRƯỜNG THANH ĐÔNG
NHỮNG NGÀY PHÒNG DỊCH COVID-19. NĂM: 2020
Thời gian: Từ 30/3 – 1/5/2020
Tuần
 
Thứ
 
Lớp
 
Họ tên
 
Tuần 1
Ngày 30/3 – 3/4/2020
Tuần 2
Ngày 06/4 – 10/04/2020
Tuần 3
Ngày 13/04 – 17/04/2020
Tuần 4
Ngày 20/04 – 24/4/2020
Tuần 5
Ngày 27/04 – 1/5/2020
 
Thứ 2
MGG Đ/C Hiên Ngày 30/3/2020
 
Ngày 6/4/2020
 
Ngày 13/4/2020
 
Ngày 20/04/2020
 
Ngày 27/4/2020
 
 
Thứ 3
MGG Đ/C Thủy Ngày 31/03/2020
 
Ngày 7/04/2020
 
Ngày 14/04/2020
 
Ngày 21/04/2020
 
Ngày 28/04/2020
 
 
Thứ 4
MGG Đ/C Hiên Ngày 1/04/2020
 
Ngày 8/04/2020
 
Ngày 15/04/2020
 
Ngày 22/04/2020
 
Ngày 29/04/2020
 
 
Thứ 5
MGG Đ/C Thủy Ngày 2/04/2020
 
Ngày 9/04/2020
 
Ngày 16/04/2020
 
Ngày 23/04/2020
 
Ngày 30/04/2020
 
 
Thứ 6
MGG Đ/C Hiên Ngày 3/04/2020
 
Ngày 10/04/2020
 
Ngày 17/04/2020
 
Ngày 24/04/2020
 
Ngày 01/05/2020
 
 
Ngày 27 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI LẬP
Đỗ Thị Mai
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA ĐIỂM TRƯỜNG PHỐ 4
NHỮNG NGÀY PHÒNG DỊCH COVID-19. NĂM: 2020
Thời gian: Từ 30/3 – 1/5/2020
Tuần
 
Thứ
 
Lớp
Tuần 1
Ngày 30/3 – 3/4/2020
Tuần 2
Ngày 06/4 – 10/04/2020
Tuần 3
Ngày 13/04 – 17/04/2020
Tuần 4
Ngày 20/04 – 24/4/2020
Tuần 5
Ngày 27/04 – 1/5/2020
Trực BGH
 
Thứ 2
MGBA3 Ngày 30/3/2020
 
Ngày 6/4/2020
 
Ngày 13/4/2020
 
Ngày 20/04/2020
 
Ngày 27/4/2020
 
 
Đ/c: Phạm Thị Hiền
 
Thứ 3
MGLA3 Ngày 31/03/2020
 
Ngày 7/04/2020
 
Ngày 14/04/2020
 
Ngày 21/04/2020
 
Ngày 28/04/2020
 
 
Đ/c: Phạm Thị Hiền
 
Thứ 4
MGNA3 Ngày 1/04/2020
 
Ngày 8/04/2020
 
Ngày 15/04/2020
 
Ngày 22/04/2020
 
Ngày 29/04/2020
 
 
Đ/c: Phạm Thị Hiền
 
Thứ 5
NTA3 Ngày 2/04/2020
 
Ngày 9/04/2020
 
Ngày 16/04/2020
 
Ngày 23/04/2020
 
Ngày 30/04/2020
 
 
Đ/c: Phạm Thị Hiền
 
Thứ 6
MGL,NT Ngày 3/04/2020
 
Ngày 10/04/2020
 
Ngày 17/04/2020
 
Ngày 24/04/2020
 
Ngày 01/05/2020
 
 
Đ/c: Phạm Thị Hiền

                                              
 

 
 
 

Nguồn tin: Tin: Trường Mầm non Thanh Trường::

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Thầy cô đang ghé thăm website thuộc cấp học nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay158
  • Tháng hiện tại66,702
  • Tổng lượt truy cập427,399
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây