Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường mầm non Thanh Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024 21/09/2023 Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024
2 Công khai cuối năm học 2021 - 2022 01/06/2022 Công khai chất lượng GD cuối năm năm học 2021- 2022
3 Công khai cuối năm 04/06/2023 Công khai giáo dục cuối năm học 2022 - 2023
4 Thông báo tuyển sinh: Số:04/ TB- 12/06/2023 THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
của Trường Mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
5 Quyết định số 44 /QĐ-MNTTr, ngày 09.6.2023 08/06/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi
mầm non ra lớp, năm học 2023-2024
6 Quyết định Số: 43 /QĐ-MNTTr, ngày 09& 08/06/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi
mầm non ra lớp, năm học 2023-2024
7 Kế hoạch Số: 18/KH-MNTTr ngày 02 01/06/2023 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, HUY ĐỘNG TRẺ EM ĐỘ TUỔI MẦM NON RA LỚP, NĂM HỌC 2022- 2023
8 Thực đơn tháng 04 29/03/2023 Công khai thực đơn tháng 04.
9 Báo cáo: số 10/BC-MNTTr 12/03/2023 Báo cáo V/v đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiển mặt , bỏ sổ hộ khẩu, bỏ tạm trú.
10 Thông báo 13/03/2023 Thông báo phổ biến kế hoạch thanh toán học phí theo phương thức thanh toán khồn dùng tiền mặt năm học 2022 - 2023.
11 Kế hoạch số: 11/KH-TrMNTTr 13/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền đề án 06: Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn phường Thanh Trường; Tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt .
12 Quyết định số 14/QĐ-TrMNTTr 12/03/2023 Quyết định V/v kiện toàn tổ công tác , tổ giúp việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2023 - 2025.
13 Kế hoạch số 08/KH-TrMNTTr 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2023 - 2025.
14 Kế hoạch số 09/KH-TrMNTTr 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của trường mầm non Thanh Trường năm 2023.
15 Thực đơn tháng 3 27/02/2023 Thực đơn cho bé tháng 03/2023
16 Thực đơn 30/01/2023 Công khai thực đơn cho bé tháng 02/2023
17 Thực đơn tháng 01/2023 31/12/2022 Công khai thực đơn cho bé tháng 01/2023
18 Thực đơn tháng 11 31/10/2022 Công khai thực đơn tháng 11
19 Thực đơn tháng 12 30/11/2022 Công khai thực đơn cho bé tháng 12 - trường mầm non Thanh Trường
20 Công khai bảng lương tháng 10/2022 03/10/2022 Công khai bảng lương tháng 10/2022
21 Thực đơn tháng 10 30/09/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 10/2022)
22 Thực đơn tháng 09 31/08/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 09/2022)
23 TB 28/08/2022 THÔNG BÁO DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM
CHO CÁC TRƯỜNG CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023
24 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18/10 17/10/2022 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18.10.2022 thông báo Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ năm học 2022 - 2023
25 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10 17/10/2022 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10./2022 Thông báo phổ biến kế hoạch vận động tài tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động GD của nhà trường năm học 2022 - 2023.
26 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18.10 17/10/2022 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18/10/2022 QĐ V/v thành lập ban vận động, tiếp nhận tài trợ năm học 2022 - 2023.
27 KH Số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/ 06/09/2022 Kế hoạch số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/2022 Kế hoạch vận động các nguồn tài trợ, viện trợ trong năm học 2022 - 2023
28 Công khai biểu 01,02,03,04 29/09/2022 - Thông báo cam kết chất lượng GD của CSGDMN đầu năm học: 2022 - 2023
- Công khai thu - Chi tài chính
- Thông báo công khai CLGDMN thực tế đầu năm học: 2022 - 2023
- Thông báo công khai TTCSVC của CSGDMN đầu năm học 2022 - 2023
- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV đầu năm học 2022 - 2023
29 Lương 2022 31/08/2022 Trường mầm non Thanh Trường công khai lương tháng 6+ 7+8+9
30 Học kỳ I 15/09/2022 Trường mầm non Thanh Trường thông báo chế độ chính sách của học sinh năm học: 2022 - 2023
31 Thông báo 31/05/2021 - Thông báo: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN giữa năm học: 2020 -2021
- Công khai chất lượng GD MN thực tế cuối năm 2020 -2021
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDMN giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGDMN, giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thu - chi tài chính.
- Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách NN, nguồn khác năm 2021.
32 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 30/05/2021 Quyết định công nhận + Danh sách chuẩn NN
Quyết định công nhận + Danh sách đánh giá viên chức
33 Thông báo số:08/TB-MNTTr 30/12/2020 Thông báo V/v công khai các khoản vận động tài trợ đợt 1 năm học: 2020 - 2021
34 BB số 24/BB-MNTTr 30/12/2020 Biên bản niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học: 2020 - 2021
35 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 30/12/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ trong năm học 2020 - 2021
36 Số 01/TrMNTTr 16/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học.
37 KH số: 37/KH-MNTTr 09/12/2020 Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
38 Chương trình giáo dục nhà trường 02/09/2020 Chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 34a/QĐ-MNTT ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Trường V/v phê duyệt chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021.
39 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 01/11/2020 Kế hoạch số 36/KH -MNTT ngày 02.11.2020 kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
40 Báo cáo kết quả kt nội bộ 27/10/2020 Báo cáo số 13/BC - KTNB-MNTT ngày 28.10.2020 - Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo viên - công tác ăn bán trú năm học 2020 - 2021
41 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ 07/09/2020 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ năm học: 2020 - 2021 ( Kèm theo kế hoạch số 14/KH-MNTT ngày 08.09.2020
42 Quyết định số 52/QĐ - MNTT 11/10/2020 Quyết định số 52/QĐ-MNTT ngày 12/10.2020 quyết định về việc thành lập ban vận động tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
43 Lịch tiếp công dân 31/08/2020 Lịch tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân
44 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân 31/08/2020 Ban hành nội quy tiếp công dân trường MNTT
45 Quyết định ban hành quy trình tiếp công dân 31/08/2020 Quyết định ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong trường MNTT
46 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 27/09/2020 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020
47 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 27/09/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng năm 2020
48 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 27/09/2020 Dự toán thu - chi ngân sách NN
49 Thông báo cam kết CLGD của CSGDMN đầu năm 2020 - 2 14/09/2020 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục MN đầu năm 2020 - 2021.
50 Thông báo DS cá nhân, tập thể cung cấp TP cho bếp 23/08/2020 Thông báo danh sách cá nhân, tập thể cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú năm học 2020 - 2021

Văn bản mới

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Lượt xem:2 | lượt tải:0

Thông báo tuyển sinh: Số:04/ TB-

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 của Trường Mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Lượt xem:45 | lượt tải:14

Quyết định Số: 43 /QĐ-MNTTr, ngày 09&

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:43 | lượt tải:24

Quyết định số 44 /QĐ-MNTTr, ngày 09.6.2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:49 | lượt tải:31

Công khai cuối năm

Công khai giáo dục cuối năm 2022 - 2023

Lượt xem:2 | lượt tải:0
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây