STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024 22/09/2023 Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024
2 Thông báo tuyển sinh: Số:04/ TB- 13/06/2023 THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
của Trường Mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
3 Quyết định Số: 43 /QĐ-MNTTr, ngày 09& 09/06/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi
mầm non ra lớp, năm học 2023-2024
4 Quyết định số 44 /QĐ-MNTTr, ngày 09.6.2023 09/06/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi
mầm non ra lớp, năm học 2023-2024
5 Công khai cuối năm 05/06/2023 Công khai giáo dục cuối năm học 2022 - 2023
6 Kế hoạch Số: 18/KH-MNTTr ngày 02 02/06/2023 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, HUY ĐỘNG TRẺ EM ĐỘ TUỔI MẦM NON RA LỚP, NĂM HỌC 2022- 2023
7 Thực đơn tháng 04 30/03/2023 Công khai thực đơn tháng 04.
8 Kế hoạch số: 11/KH-TrMNTTr 14/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền đề án 06: Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn phường Thanh Trường; Tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt .
9 Thông báo 14/03/2023 Thông báo phổ biến kế hoạch thanh toán học phí theo phương thức thanh toán khồn dùng tiền mặt năm học 2022 - 2023.
10 Quyết định số 14/QĐ-TrMNTTr 13/03/2023 Quyết định V/v kiện toàn tổ công tác , tổ giúp việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2023 - 2025.
11 Báo cáo: số 10/BC-MNTTr 13/03/2023 Báo cáo V/v đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiển mặt , bỏ sổ hộ khẩu, bỏ tạm trú.
12 Kế hoạch số 09/KH-TrMNTTr 09/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của trường mầm non Thanh Trường năm 2023.
13 Kế hoạch số 08/KH-TrMNTTr 09/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2023 - 2025.
14 Thực đơn tháng 3 28/02/2023 Thực đơn cho bé tháng 03/2023
15 Thực đơn 31/01/2023 Công khai thực đơn cho bé tháng 02/2023
16 Thực đơn tháng 01/2023 01/01/2023 Công khai thực đơn cho bé tháng 01/2023
17 Thực đơn tháng 12 01/12/2022 Công khai thực đơn cho bé tháng 12 - trường mầm non Thanh Trường
18 Thực đơn tháng 11 01/11/2022 Công khai thực đơn tháng 11
19 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18.10 18/10/2022 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18/10/2022 QĐ V/v thành lập ban vận động, tiếp nhận tài trợ năm học 2022 - 2023.
20 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10 18/10/2022 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10./2022 Thông báo phổ biến kế hoạch vận động tài tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động GD của nhà trường năm học 2022 - 2023.
21 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18/10 18/10/2022 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18.10.2022 thông báo Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ năm học 2022 - 2023
22 Công khai bảng lương tháng 10/2022 04/10/2022 Công khai bảng lương tháng 10/2022
23 Thực đơn tháng 10 01/10/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 10/2022)
24 Công khai biểu 01,02,03,04 30/09/2022 - Thông báo cam kết chất lượng GD của CSGDMN đầu năm học: 2022 - 2023
- Công khai thu - Chi tài chính
- Thông báo công khai CLGDMN thực tế đầu năm học: 2022 - 2023
- Thông báo công khai TTCSVC của CSGDMN đầu năm học 2022 - 2023
- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV đầu năm học 2022 - 2023
25 Học kỳ I 16/09/2022 Trường mầm non Thanh Trường thông báo chế độ chính sách của học sinh năm học: 2022 - 2023
26 KH Số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/ 07/09/2022 Kế hoạch số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/2022 Kế hoạch vận động các nguồn tài trợ, viện trợ trong năm học 2022 - 2023
27 Lương 2022 01/09/2022 Trường mầm non Thanh Trường công khai lương tháng 6+ 7+8+9
28 Thực đơn tháng 09 01/09/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 09/2022)
29 TB 29/08/2022 THÔNG BÁO DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM
CHO CÁC TRƯỜNG CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023
30 Công khai cuối năm học 2021 - 2022 02/06/2022 Công khai chất lượng GD cuối năm năm học 2021- 2022
31 Thông báo 01/06/2021 - Thông báo: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN giữa năm học: 2020 -2021
- Công khai chất lượng GD MN thực tế cuối năm 2020 -2021
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDMN giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGDMN, giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thu - chi tài chính.
- Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách NN, nguồn khác năm 2021.
32 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 31/05/2021 Quyết định công nhận + Danh sách chuẩn NN
Quyết định công nhận + Danh sách đánh giá viên chức
33 BB số 24/BB-MNTTr 31/12/2020 Biên bản niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học: 2020 - 2021
34 Thông báo số:08/TB-MNTTr 31/12/2020 Thông báo V/v công khai các khoản vận động tài trợ đợt 1 năm học: 2020 - 2021
35 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 31/12/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ trong năm học 2020 - 2021
36 Thông tư số: 50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư ban hành Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
37 Thông tư số: 51/2020/TT-BGD ĐT 31/12/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN
38 Thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non
39 Số 01/TrMNTTr 17/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học.
40 KH số: 37/KH-MNTTr 10/12/2020 Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
41 VB số: 1147/PGD&ĐT 01/12/2020 Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
42 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 02/11/2020 Kế hoạch số 36/KH -MNTT ngày 02.11.2020 kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
43 Báo cáo kết quả kt nội bộ 28/10/2020 Báo cáo số 13/BC - KTNB-MNTT ngày 28.10.2020 - Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo viên - công tác ăn bán trú năm học 2020 - 2021
44 KH số: 1037/PGD&ĐT 26/10/2020 Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 - 2021.
45 Thông báo số 07/TB -MNTT 12/10/2020 Thông báo số 07/TB -MNTT ngày 12.10.2020 thông báo phổ biến kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
46 Quyết định số 52/QĐ - MNTT 12/10/2020 Quyết định số 52/QĐ-MNTT ngày 12/10.2020 quyết định về việc thành lập ban vận động tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
47 VB số: 982/PGD&ĐT 12/10/2020 Tăng cường tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
48 Quyết định số 51/QĐ-MNTT 04/10/2020 Quyết định số 51/QĐ-MNTT ngày 04.10.2020 QĐ V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10 năm học: 2020 - 2021
49 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 28/09/2020 Dự toán thu - chi ngân sách NN
50 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 28/09/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng năm 2020

Văn bản mới

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Lượt xem:2 | lượt tải:0

Thông báo tuyển sinh: Số:04/ TB-

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 của Trường Mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Lượt xem:44 | lượt tải:14

Quyết định Số: 43 /QĐ-MNTTr, ngày 09&

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:43 | lượt tải:24

Quyết định số 44 /QĐ-MNTTr, ngày 09.6.2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:49 | lượt tải:31

Công khai cuối năm

Công khai giáo dục cuối năm 2022 - 2023

Lượt xem:2 | lượt tải:0
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây